MENU

Unia Europejska

Informujemy, iż Firma Produkcyjno-Handlowa „PAULA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje Projekt pn. „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek dotyczący innowacyjnego sposobu wytwarzania zdrowych przekąsek z naturalnych produktów”.


Celem projektu jest uzyskanie ochrony patentowej dla wynalazku dokonanego przez Wnioskodawcę, na rynkach zagranicznych: USA, Kanada w trybie procedury krajowej; Chiny, Korea Południowa, Arabia Saudyjska, Japonia w ramach procedury PCT; w krajach europejskich (40 krajów) w ramach procedury europejskiej.


Ostatecznym celem projektu jest uzyskanie patentów międzynarodowych (patent europejski oraz wywodzących się z niego patentów w krajach europejskich, patentów w procedurze PCT na rynkach Chin, Japonii, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej; patentu w procedurze krajowej w USA i w Kanadzie), dotyczących zastrzeżenia innowacyjnego sposobu produkcji chipsów serowych z posypką smakową, stanowiących zdrowe, bazujące na naturalnych produktach przekąski, będące alternatywą dla smażonych i pieczonych chipsów ziemniaczanych, produkowanych z dodatkiem sztucznych substancji. Wnioskodawca podejmuje się projektu w celu objęcia ochroną patentową wynalazku, dokonanego przez dwóch wspólników spółki.


Całkowita wartość projektu: 1 127 440,00 zł
Wartość wydatków kwalifikowanych: 948 500,00 zł
Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich) : 474 250,00 zł

[POBIERZ]

 

 


 

Firma Produkcyjno-Handlowa "PAULA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa realizuje projekt pt. „Rozwój poprzez eksport dzięki wdrożeniu Planu Rozwoju Eksportu przez Firmę Produkcyjno-Handlową "PAULA" Sp. z o.o. Spółka Komandytowa” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

Cele projektu:
Cel ogólny projektu to rozwój działalności Firmy Produkcyjno-Handlowej "PAULA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa poprzez umiędzynarodowienie sprzedaży i znaczący wzrost udziału eksportu w przychodach.

Cele szczegółowe:
1) Zwiększenie wartości sprzedaży eksportowej
2) Internacjonalizacja działalności firmy
3) Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki dywersyfikacji rynków zbytu
4) Wzrost innowacyjności, który będzie wynikał z konieczności dostosowywania wyrobów do wymogów rynków zagranicznych i sprostania międzynarodowej konkurencji poprzez część inwestycyjną projektu;

Planowane efekty projektu:
• Zwiększenie rozpoznawalności firmy wśród kontrahentów zagranicznych
• Znacząco usprawni współpracę z kontrahentami zagranicznymi
• Firma uzyska dodatkowy impuls rozwojowy
• Nawiązanie stałych partnerskich stosunków z dystrybutorami i odbiorcami finalnymi
• Wzrost poziomu intensywności dystrybucji wyrobów na rynkach docelowych


Całkowita wartość projektu: 854 907,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 695 967,85 PLN

 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu urządzenia do kontroli wagi pakowanych produktów

 POBIERZ ZAPYTANIE

 POBIERZE FORMULARZ OFERTOWY

 
Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru dostawcy w oparciu o zasadę konkurencyjności wybrana została oferta firmy RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski.

 

 Kalisz, 28-06-2016 r.


Zapytanie ofertowe

W związku z planowaną realizacją Projektu p.n.
„ Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek dotyczący innowacyjnego sposobu wytwarzania zdrowych przekąsek z naturalnych produktów”,
o którego dofinansowanie ubiegamy się w ramach
działania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
zapraszamy do składania ofert dotyczących świadczenia:

usług zawodowego pełnomocnictwa w celu przeprowadzenia
procedury prowadzącej do uzyskania ochrony patentowej
wraz z przygotowaniem niezbędnych tłumaczeń

 

Zamawiający Firma Produkcyjno-Handlowa "PAULA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
ul. Łódzka 145 A, 62-800 Kalisz
Załączniki Załącznik 1 – Formularz ofertowy
Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 3 – Oświadczenie o dysponowaniu kadrą
 


1) Albania, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

2) Albania, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 

(....)

Zapytanie ofertowe w formie PDF  (pełne zapytanie)

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:

Zapytanie ofertowe dotyczy szacowania wartości realizacji usług (wynajem zabudowy oraz transport eksponatów) związanych z udziałem firmy „PAULA” w charakterze wystawcy w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych.

  Pobierz zapytanie ofertowe

 Formularz 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług związanych z udziałem firmy PAULA w charakterze wystawcy w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych na terenie Europy w roku 2016.

  POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

              ZAŁĄCZNIK NR 1

              ZAŁĄCZNIK NR 2

  ZAŁĄCZNIK NR 3

 ZAŁĄCZNIK NR 4

 ZAŁĄCZNIK NR 5-6

   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług związanych z udziałem firmy PAULA w charakterze wystawcy w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych
– USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie w roku 2016

 POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

 ZAŁĄCZNIK NR 3

 ZAŁĄCZNIK NR 4

 ZAŁĄCZNIK NR 5-6

  INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU PROCESU BEZ WYŁONIENIA WYKONAWCY


 ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług przygotowania materiałów promocyjnych – wydruk katalogów promocyjnych dla Firmy P.H. „PAULA” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

 POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

 FORMULARZ OFERTOWY_KATALOGI

 Formularz ofertowy_katalogi

 Załącznik nr 4_Makieta okładki

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z rezygnacją wykonawcy KAPPADRUK DRUKARNIA Julia Suszczyńska z realizacji zamówienia, Zamawiający dokona zamówienia u oferenta, który zaoferował drugą co do wielkości cenę – Drukarnia Diament S.C.


 ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy biletów lotniczych do Chicago (USA)

  POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

 Formularz ofertowy - bilety lotnicze

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


Zapytanie ofertowe

Dotyczy:

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług związanych z udziałem firmy PAULA w charakterze wystawcy w międzynarodowej imprezie targowo-wystawienniczej - PLMA Chicago w roku 2016

 POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 Załącznik nr 2 i 3 - Oświadczenia Dostawcy

 Załącznik nr 4

 Załącznik nr 5 - Małe AGD

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zapytanie ofertowe

Dotyczy:

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług związanych z udziałem firmy PAULA w charakterze wystawcy w międzynarodowej imprezie targowo-wystawienniczej - SIAL ME w Abu Dhabi w roku 2016.

 POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 Załącznik nr 2 i 3 - Oświadczenia Dostawcy

  Załącznik nr 4

  Załącznik nr 5 - Małe AGD

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


Zapytanie ofertowe

Dotyczy:

Zapytanie ofertowe dotyczace realizacji usług hotelowych w Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie).

 POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

 Załączniki nr 1, 2, 3

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zapytanie ofertowe

Dotyczy:

Zapytanie ofertowe dotyczace przelotów liniami lotniczymi do Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

 POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

 Załącznik nr 1, 2, 3

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Wybór anulowano

 Ponowny wybór wykonawcy usługi zapewnienia transportu lotniczego do Abu Dhabi

 POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

 FORMULARZ OFERTY

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


Zapytanie ofertowe

Dotyczy:

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług związanych z udziałem firmy PAULA w charakterze wystawcy w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych na terenie Europy w roku 2017

 POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

 Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 Załącznik nr 2 - Układ stoiska

 Załącznik nr 3 - Zdjęcia/ wizualizacje stoiska

 Załącznik nr 4 - Opis materiałów

 Załącznik nr 5 - Małe AGD

 Załącznik nr 6 - Witryny

 Załącznik nr 7 i 8 - Oświadczenia

Termin składania ofert zostaje wydłużony do 21 listopada 2016r.

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zapytanie ofertowe

Dotyczy:

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług hotelowych w Kolonii (Niemcy).

 POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zapytanie ofertowe

Dotyczy:

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług związanych z udziałem firmy PAULA w charakterze wystawcy w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych na terenie Wielkiej Brytaniiw  roku 2017.

  POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

 ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY

  ZAŁĄCZNIK NR 2 - UKŁAD STOISKA

  ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZDJĘCIA STOISKA

  ZAŁĄCZNIK NR 4

  ZAŁĄCZNIK NR 5

  ZAŁĄCZNIK NR 6

 ZAŁĄCZNIK NR 7 i 8

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

Zapytanie ofertowe

Dotyczy:

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług hotelowych w Londynie (Wielka Brytania).

 POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

 ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


Zapytanie ofertowe

Dotyczy:

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług związanych z udziałem firmy PAULA w charakterze wystawcy w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych na terenie Kanady w roku 2017.

 POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE

 Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 Załącznik nr 2 - Układ stoiska

 Załącznik nr 3 - Zdjęcia stoiska

 Załącznik nr 4 - Opis materiałów

 Załącznik nr 5 - Małe AGD

 Załączniki nr 6 - Witryny

 Załącznik nr 7 - Plan hali 

 Załącznik nr 8 i 9 - Oświadczenia

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT


Zapytanie ofertowe

Dotyczy:

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług hotelowych w Toronto (Kanada) oraz w Amsterdamie (Holandia)

 Pobierz zapytanie ofertowe

 Formularz oferty

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zapytanie ofertowe

Dotyczy:

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy biletów lotniczych do Toronto (Kanada).

  Pobierz zapytanie ofertowe

 Formularz oferty

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zapytanie ofertowe:

dotyczące zadań planowanych do współfinansowania w ramach programu PROW 2014-2020 poddziałanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

KOSZ PRZYJĘCIOWY

  Pobierz zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert

 Załącznik nr 1

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 Zapytanie ofertowe

Dotyczy:

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług związanych z udziałem firmy PAULA w charakterze wystawcy w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych na terenie Ameryki Północnej w roku 2017.

 Pobierz zapytanie ofertowe

 Załącznik nr 1 - formularz oferty

 Załącznik nr 2 - układ stoiska

 Załącznik nr 3 - zdjęcie stoiska

 Załącznik nr 4 - opis materiałów

 Załącznik nr 5 - małe AGD

 Załącznik nr 6 - witryny

 Załącznik nr 7 - plan 

 Załącznik nr 8 i 9 - oświadczenia 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe

Dotyczy:

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług hotelowych w Chicago (USA).

 Pobierz zapytanie ofertowe

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 Zapytanie ofertowe

Dotyczy:

Zapytanie ofertowe dotyczące przelotów liniami lotniczymi do Chicago w USA.

 Pobierz zapytanie ofertowe

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Załącznik 1a I

 Załącznik 1a II

 Załącznik 1a  III

 Załącznik 1a IV

 Załącznik 1 a V


Zapytanie ofertowe

Dotyczy:

Zadań planowanych do współfinansowania w ramach PROW 2014 – 2020 poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

 Zapytanie ofertowe

 Załącznik 1

 Informacja o wyniku postępowania


Zapytanie ofertowe

Dotyczy:

zadań planowanych do współfinansowania w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 4.2 Wsparcie infestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

 Zapytanie ofertowe

 Załącznik nr 1

 Informacja o wyniku postępowania

 

Unia Europejska